ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η εταιρία με την επωνυμία «Tilemis ho.re.ca & Tilemis Service  και το διακριτικό τίτλο «Tilemis ho.re.ca & Tilemis Service» (εφεξής ως «η ΕΤΑΙΡΙΑ»), η οποία εδρεύει στά Μάλια επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69, Μάλια, 70007, Ηράκλειο, (τηλ. – Fax: 28970 34100, emailtilemis@gmail.com συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

(1)    Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνετε οικειοθελώς κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, αποκλειστικά για το σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας που έχετε υποβάλει:

  • Σε περίπτωση νομικού προσώπου: τα στοιχεία επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου που διενεργεί την αγορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό FAX, επάγγελμα ή ιδιότητα στο νομικό πρόσωπο, αριθμό, ημερομηνία και αρχή έκδοσης δελτίου αστυν. ταυτότητας  ή διαβατηρίου).
  • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας, επάγγελμα, τηλέφωνο, FAX, αριθμό λογαριασμού τραπέζης (εφόσον η συναλλαγή διενεργείται με έμβασμα στη Τράπεζα), αριθμό, ημερομηνία και αρχή έκδοσης δελτίου αστυν. ταυτότητος ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες σχετικές με δεδομένα σχετικά με τις αγορές που έχετε πραγματοποιήσει από την Εταιρία (ημερομηνίες αγορών, είδη αγορών και ποσά αυτών).

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση, καθόσον χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την παραγγελία σας.

(2)    Σε περίπτωση που αιτείσθε την αποστολή συγκεκριμένης οικονομικής προσφοράς πριν την υποβολή της παραγγελίας, η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής της προσφοράς αυτής και κατόπιν προηγούμενου έγγραφου αιτήματός σας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για προωθητικές ενέργειες εν γένει.

(3)    Η ΕΤΑΙΡΙΑ τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών από οποιαδήποτε προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες παρέχεται μόνο στους εργαζόμενους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίοι απαιτείται να τις γνωρίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(4)    Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και για σκοπούς δικαστικής προστασίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

(5)    Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σκοπό αποστολής των προϊόντων που έχετε επιλέξει.

(6)    Ως πελάτης αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε, αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο φορέα.
  • Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.